Warszawa - Serwis Informacyjny
Dziś w WarszawieJutroCzwartekPiątekSobotaNiedzielaPoniedziałekWtorekŚroda
Warszawa > Line Dance with Alassane Wat. Czyli potańcówka sąsiedzka:) - wydarzenie w Warszawie
Warszawa: Wydarzenia, Imprezy, Koncerty, Warsztaty, Wystawy, Atrakcje
Line Dance with Alassane Wat. Czyli potańcówka sąsiedzka:)

Line Dance with Alassane Wat. Czyli potańcówka sąsiedzka:)

Data: 26 maja 2017 (piątek) - 20:00
Miejsce: Latający Ogród

 

Line Dance with Alassane Wat. Czyli potańcówka sąsiedzka:)

"Line Dance" - to in­te­gra­cja społeczności w tań­cu mo­de­ro­wa­na przez Alassane Wat, to ponad dwie godziny wspólnej zabawy w ciepłych rytmach latino, salsy, groove, funk przy wyselekcjonowanej muzyce z różnych części świata. Każdy może dołączyć w dowolnym momencie, nawet jeśli nie ma żadnego tanecznego doświadczenia, poziom otwarty dla wszystkich. Rozruszaj się przed weekendem, zatańcz z nami w karnawale:) Na miejscu w studio w części kawiarnianej można nabyć lekkie dania i napoje.
Zapraszamy w piątek 26.05 od godz. 20.00 do 21.30
Koszt: 30 pln , w cenie drobne przekąski. BYOB.

Line Dance to świet­nie zna­ny na świe­cie, spo­sób na in­te­gra­cję spo­łecz­no­ści, dzie­le­nie się ra­do­ścią i wspól­na za­ba­wa.
Przyklad warsztatu Line Dance z USA:
https://www.youtube.com/watch?v=rFdeskwbhAM

Alassane Wat pochodzi z Francji, ma wie­lo­kul­tu­ro­we ko­rze­nie, je­st cha­ry­zma­tycz­nym pe­da­go­giem, cho­re­ogra­fem, choreo - terapeutą, tan­ce­rzem i co­achem. Znaczną czę­ść swo­je­go ży­cia po­dró­żo­wał pra­cu­jąc w za­wo­dzie tan­ce­rza, cho­re­ogra­fa, ucząc tań­ca, po­głę­bia­jąc swój roz­wój oso­bi­sty. W do­rob­ku ma tak­że epi­zo­dy mu­zycz­ne i ak­tor­skie. Wychowywał się w Paryżu w la­ta­ch 50- tych I 60- tych, gdzie Jego ro­dzi­ce mie­li je­den z pierw­szy­ch pre­sti­żo­wy­ch klu­bów ta­necz­ny­ch, w któ­rym wspól­nie ce­le­bro­wa­ły ży­cie spo­łecz­no­ści Imigrantów z Afryki, Ameryki, Karaibów ale też ów­cze­śni ar­ty­ści i ce­le­bry­ci ze świa­ta fil­mu , te­atru i tań­ca. Tań­czył z pierw­szy­mi tan­ce­rza­mi stre­et fun­ko­wy­mi, bo­oga­loo, hip ho­po­wy­mi, so­ul jaz­zo­wy­mi.
Po po­waż­nym wy­pad­ku na Pacyfiku (Brazylia 1985), aż osiem­na­ście lat za­ję­ła mu au­to­te­ra­pia róż­no­rod­ny­mi me­to­da­mi Dalekiego Wschodu, dzię­ki któ­rym po­now­nie od­krył ra­do­ść swo­bod­ne­go po­ru­sza­nia się. Od tam­tej po­ry ni­gdy nie prze­stał uczyć się, po­szu­ki­wać, in­te­gro­wać : daw­ny­ch tech­nik jak: jo­ga, tai chi, qi gong, shiat­su, do - in, wiedzy Amerykańskich Indian w po­łą­cze­niu z ele­men­ta­mi no­wo­cze­sny­ch tech­nik, ta­ki­ch jak np: shin­ta­ido, me­to­da Mezieres, pi­la­tes, choreoterapia, co­aching by w koń­cu opra­co­wać wła­sną me­to­dę pra­cy z cia­łem, emo­cja­mi i umy­słem spraw­dzo­ną na wła­snym do­świad­cze­niu.
Pierwszy raz przy­je­chał do Polski w 1991 ro­ku i już wów­czas uczył wie­le do­brze dziś zna­ny­ch z me­diów oso­bowości ta­necz­ny­ch i trenerskich. Organizował warsz­ta­ty w róż­ny­ch kra­ja­ch: Japonia, Grecja, Brazylia, USA, Monte Carlo, Francja, Włochy, Austria, Polska.
Występował na wie­lu świa­to­wy­ch sce­na­ch: Moulin Rouge, the Alcazar, the Paradis Latin Scala do Rio, Ballets Noirs De Paris, Loews Monte- Carlo, Balet Paris Montmartre i wie­lu in­ny­ch.
Przygotowywał cho­re­ogra­fie do po­ka­zów mo­dy, wy­bo­rów Miss Italy, pro­duk­cji te­le­wi­zyj­ny­ch i te­atral­ny­ch. Od lat cho­re­ograf i ju­ror róż­no­rod­ny­ch kon­kur­sów i pro­jek­tów ta­necz­ny­ch oraz fe­sti­wa­li tań­ca, np: na mię­dzy­na­ro­do­wym fe­sti­wa­lu tań­ca Lądeckie Lato Baletowe im. Olgi Sawickiej
Współpracował z Sylvie Vartan, Joelle Ursulle, za­grał w kil­ku pro­duk­cja­ch fil­mo­wy­ch, był człon­kiem ze­spo­łu Black Machine, z któ­rym kon­cer­to­wał przez kil­ka lat.
Ukończył kur­sy Bio Dance, Reiki - me­to­da na­tu­ral­ne­go uzdra­wia­nia i Zen Coaching.
Alassane Wat je­st au­to­rem warsz­ta­tów bę­dą­cy­ch fu­zja­mi róż­ny­ch tech­nik: Dance Touch (łą­czą­ce­go ta­niec z au­to­ma­sa­żem i shiat­su), Organic Wave (ta­niec na­tu­ral­ny, ta­niec 5 zmy­słów), Flow Dance (miks: afro - la­tin - fun­ky - jaz­zu), Technika Tańca dla pro­fe­sjo­nal­ny­ch tan­ce­rzy, oraz me­to­dy ra­dze­nia so­bie ze stre­sem pod na­zwą Body Mind Awareness - bu­du­ją­cej świa­do­mo­ść cia­ła, na­ukę tech­nik od­de­cho­wy­ch, re­lak­sa­cyj­ny­ch i wi­zu­ali­za­cji - cie­szą­cy­ch się po­pu­lar­no­ścią, szcze­gól­nie w ob­sza­ra­ch cor­po­ra­te wel­l­ness. Pod tą for­mu­łą pro­wa­dzi rów­nież in­dy­wi­du­al­ne spo­tka­nia co­achin­go­we, pra­cy nad au­to­pre­zen­ta­cją, ję­zy­kiem cia­ła, ko­mu­ni­ka­cji w ję­zy­ka­ch ob­cy­ch (fran­cu­ski, an­giel­ski, hisz­pań­ski, wło­ski).
Alassane Wat po­ma­ga w wy­zwa­nia­ch wy­ni­ka­ją­cy­ch z ogra­ni­czeń cia­ła, stre­su, pre­sji, po­śpie­chu i in­ny­ch za­dań dnia co­dzien­ne­go. Bazując na głę­bo­kiej zna­jo­mo­ści in­te­gra­cji cia­ła, umy­słu i emo­cji oraz be­ne­fi­tów tań­ca i mu­zy­ki stwo­rzył swo­ją wła­sną tech­ni­kę ucze­nia, wspie­ra­nia i uwypuklania potencjału każdego ucznia.

Zamów Zdjęcia WnętrzZamów Wirtualny SpacerZamów Portret Biznesowy/CVZamów Zdjęcia z Imprez

Line Dance with Alassane Wat. Czyli potańcówka sąsiedzka:)
26 maja 2017 (piątek), źródło: Facebook

 

Wybrane wydarzenia i imprezy w najbliższych dniach

reklamaFotoSpacer - Warsztaty Fotograficzne na ulicach Warszawy
2017-04-26Grupa pszczelarska
2017-04-26Grillman - spektakl
2017-04-26Domowy plac zabaw dzieci 6-12 mcy
2017-04-26Mazury odkrywane ponownie. Spotkanie z Elżbietą Sęczykowską
2017-04-26Dzień Otwarty dla kandydatów do LX Liceum Ogólnokształcącego
2017-04-26Polska wieś - europejski poziom
2017-04-26Fotograficzne techniki szlachetne - guma dwuchromianowa
2017-04-26Pętla Kopernika #115
2017-04-27Spotkanie konsultacyjne w dzielnicy Rembertów
2017-04-27Spotkanie z Dariuszem Dziurzyńskim
2017-04-27Sonia Stein live x Martina M x Miłość Kredytowa 9
2017-04-27Carl Milles - ulubiony rzeźbiarz Szwecji
2017-04-27Akustyczny koncert SouLadies
2017-04-27Spotkanie | Premiera książki "Rejwach" Mikołaja Grynberga
2017-04-27Spotkanie z zespołem Hyper Poland University Team
2017-04-27"Zabójcze układy" - spotkanie autorskie z dr Gasztoldem
2017-04-27Gość Kamila Dąbrowy - Prof. Grzegorz Kołodko
2017-04-27Halo Ziemia - premiera nowego filmu w planetarium
2017-04-28House Of Miłość feat. Kovvalsky & Creamer
2017-04-28Kumple W Oparach Absurdu / wstęp wolny
2017-04-28Podróż bez biletu z Roksaną Jędrzejewską- Wróbel
2017-04-28Akcja "Wisła". Zbrodnia komunistyczna czy polska racja stanu?
2017-04-28Mała premiera: 7 łatwych utworów
2017-04-28Grind/r
2017-04-28Żywojady i Kuflołaki czyli wykład Jana Gondowicza
2017-04-28K 55: Malka Tuti Masterclass
2017-04-28Miastoterapia
2017-04-28Nawijak
2017-04-29Palcem po wodzie Karolina Skrzyńska i jej zespół
2017-04-29Rodzinny poranek - koktajl mocy i joga!
2017-04-29Warsztaty Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
2017-04-29Mega Pętla Kopernika z Ultrakolarzem #67 (lampy obowiązkowe!)
2017-04-29May It Be House x Miłość
2017-04-29Wernisaż wystawy "silva rerum" autorstwa Emilii Gąsienicy-Setlak
2017-04-29Familijne Kino Kępa: "Wielka wyprawa Molly"
2017-04-29Limboski w Beerokracji!
2017-04-29Warsztaty WenDo! Silna, bezpieczna, asertywna
2017-04-30Arleta Lemańska i Jolanta Kubicka w Powsinie
2017-04-30Mitch & Mitch & Kassin // 30.04 // Pogłos
2017-05-01WYSIWYG008 - Pierre LX - BarKa
2017-05-01We Watch Clouds // Glamour // Zwidy /// 1.05 Eufemia
2017-05-02Mocny Człowiek - reż. Henryk Szaro (1929)
2017-05-022 maja - Erotic Show z grupą Army of Lovers !
2017-05-0327. Bieg Konstytucji 3 Maja
2017-05-03Uprowadzenie z seraju - wersja dla dzieci
2017-05-05FURY // Freedom // Government Flu // VxR // 05.05 // Poglos
2017-05-05Juwenalia Warszawskie 2017
2017-05-05Kings of Convenience: 5.05.2017 Warszawa, Palladium // SOLD OUT
2017-05-05Sam Karol (Paula i Karol) • Babie Lato
2017-05-0515 cm above the ground - koncert
 
 
 

Zamów Spacer Wirtualny
Google Street View
Zamów Zdjęcia Wnętrz

 
Zapowiedzi wydarzeń w Warszawie
FotoSpacer - Warsztaty Fotograficzne
Grupa pszczelarska
Grillman - spektakl
Spotkanie z Dariuszem Dziurzyńskim
Nowa nadzieja: Światłowstręt, Obiekt, Figura, Kołysanka
Najgorsza para
Wieczory dla dorosłych co miesiąc w Koperniku
Cykl muzyczny {Wydawcy} vol. 4 wytwórnia płytowa BDTA
OSTR - Spotkanie ze Słuchaczami
K 55: Malka Tuti Masterclass
ᴜᴍóʀ 2 // 29.04 // w Eufemii
May It Be House x Miłość
Wernisaż wystawy "silva rerum" autorstwa Emilii Gąsienicy-Setlak
Legia - Wisła
Mitch & Mitch & Kassin // 30.04 // Pogłos
We Watch Clouds // Glamour // Zwidy /// 1.05 Eufemia
 
 

Zamów zdjęcia wnętrz - fotografuję domy i mieszkania na sprzedaż lub wynajem, biura, restauracje, sklepy, kliniki, hotele, salony kosmetyczne i inne lokale usługowe.

Zamów Wirtualny Spacer Google Street View - tworzę spacery wirtualne we wnętrzach. Zaprezentuj się profesjonalnie w wyszukiwarce i na mapie Google. Zdobądź więcej klientów!

Fotograf Wnętrz i Nieruchomości Warszawa
 
 
Nasze Propozycje
 
 
Instytut OkaRatyńscy Dental ClinicUśmiech Zdrowia
Hola DesignSpeak UpThe Architect Design
 
 
 
 
Dodaj / Promuj WydarzenieDodaj Firmę / Miejsce / UsługęZamów Reklamę do 100 tys. osób

Kalendarium wydarzeń i imprez w Warszawie w najbliższych dniach:

Dzisiaj / 25Jutro / 26Czwartek / 27Piątek / 28Sobota / 29Niedziela / 30Poniedziałek / 1Wtorek / 2Środa / 3Czwartek / 4Piątek / 5Sobota / 6Niedziela / 7Poniedziałek / 8Wtorek / 9Środa / 10Czwartek / 11Piątek / 12Sobota / 13Niedziela / 14Poniedziałek / 15

2017-04-25 Warszawa © Reporter.pl  •  Dodaj Wydarzenie  •  Dodaj Firmę  •  Reklama  •  Artykuły  •  Mapa Warszawy  •  Ulice  •  Cookies  •  RSS
Warszawski Serwis Informacyjny - imprezy i wydarzenia w Warszawie oraz katalog warszawskich firm, miejsc, sklepów i usług.