Warszawa
Warszawa > Małgorzata Michałowska. ‘30 dni' - wydarzenie w Warszawie
Warszawa: Wydarzenia, Imprezy, Koncerty, Warsztaty, Wystawy, Atrakcje
Małgorzata Michałowska. ‘30 dni'

Małgorzata Michałowska. ‘30 dni'

Data: 12 stycznia 2017 (czwartek) - 19:00
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

 

Małgorzata Michałowska. ‘30 dni'

[English follows]
Bank Pekao Project Room

Małgorzata Michałowska
‘30 dni'

Otwarcie wystawy: 12 stycznia (czwartek), godz. 19:00
Wystawa czynna do 12 lutego 2017.
Specjalny finisaż wystawy: 12 lutego, godz. 19:00
Małgorzata Michałowska. ‘30 dni' - finisaż

Wstęp na wystawy w Bank Pekao Project Room jest bezpłatny.

Kuratorka: Patrycja Ryłko
Koordynator Bank Pekao Project Room 2017: Kamil Kuskowski
Koordynatorka wystawy: Joanna Manecka

Podczas wernisażu, dziennikarz i krytyk sztuki Łukasz Musielak porozmawia z artystką Małgorzatą Michałowską o jej twórczości oraz aktualnej sytuacji w sztuce performans.

Małgorzata Michałowska wykonuje każdego dnia performans w obecności kamery, a wideo z przeprowadzonych działań publikuje na stronie internetowej projektu. Tytuł 'Everyday Performance' odwołuje się tak do wpisanej w projekt regularności, jak i do kontekstu działań artystki - akcji i gestów wpisanych w codzienność. Wystawa '30 dni' - jest kolejnym kanałem dystrybucji działań artystki, podobnie jak internetowa retransmisja rozwija się ona w czasie i pozostaje niekompletna. Prezentuje stopniową akumulację zapisu podejmowanych przez Michałowską czynności performatywnych: każdego dnia wystawy przybywa nowa wideotranskrypcja. I każdego dnia fragmentaryczny układ wystawy rozszerzany jest o nową zawartość znaczeniową.
Artystka w swoim projekcie tworzy nie tyle autobiograficzny zapis otaczającej ją rzeczywistości, ile wykorzystuje ten format do analizy pracy artysty performera. Metodycznie utrwala własne codzienne doświadczenia, próby i zmagania towarzyszące jej w byciu performerem / byciu artystką. Zwraca szczególną uwagę na sam proces, podczas którego konkretne intencje i określone wybory decydują o legitymizacji gestu, czyniąc go aktem twórczym. Tym samym jej autorefleksyjna obecność w świecie, świadomość performatywnego działania, mniej lub bardziej wyreżyserowane sytuacje definiowane są w kategoriach działań performatywnych.
Nawiązując do neoawangardowej tradycji performansu i sztuki akcji, artystka redefiniuje symbolikę odgrywanych czynności i wskazuje na powszechną fetyszyzację używanych przedmiotów, ale idzie też krok dalej. Próbuje podważyć narrację, której podlega proces historyzacji performansu, starając się niejako przewartościować tę historię poprzez demitologizację postaci i warsztatu twórcy.
Michałowska odwołuje się do tradycji performansu - aktualizując ją. Rejestracja jej działań nie funkcjonuje jako dokumentacja, ale jako wideoperformans - symbiotyczna forma akcji, rejestracji i recepcji. Performans, związany z działaniem na żywo, jest przefiltrowany przez obiektyw kamery, a następnie przez kolejne kanały prezentacji: w wypadku prac tej artystki ujawnia się jako obraz na ekranie telewizora lub komputera. Tymi działaniami Michałowska sprawnie wpisuje się we współczesną kulturę mediosfery, nieustającej fiksacji dotyczącej obecności w niej naszego wizerunku. Konsekwentnemu fabrykowaniu rzeczywistości towarzyszy nieustanna świadomość odgrywania / wykonywania performansu. Michałowska systematycznie rozkłada na części pierwsze komponenty składające się na doświadczenie nie tylko samego performera, ale również widza. Zwraca uwagę na formę języka, jakim komunikowane są poszczególne czynności przez nią wykonywane. W swoich krótkich formach zapisu wideo podaje w wątpliwość podziały istniejące między performatywnością a teatralnością, między sztuką a życiem codziennym. Rozpracowuje rzeczywistość codzienną i rzeczywistość performera funkcjonującego w swoim hermetycznym świecie w kategoriach złożonego konstruktu, wybierając określone role, pozy i gesty.

Cykl działań Małgorzaty Michałowskiej w ramach projektu 'Everyday Performance‘ zostanie podsumowany podczas specjalnego finisażu wystawy ‘30 dni', 12 lutego. W trakcie planowanego spotkania będzie można obejrzeć wszystkie trzydzieści video, które artystka codziennie aktualizowała.
Małgorzata Michałowska. ‘30 dni' - finisaż

Małgorzata Michałowska - ur. 22 lipca 1990
Absolwentka studiów magisterskich, kierunek Multimedia na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie.
Dyplom licencjacki na Wydziale Wzornictwa i Architektury na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.
Wybrane wystawy/nagrody:
Pierwsze miejsce w Konkursie Dyplomy Sztuki Mediów, Wro Art Center 2016
Wyróżnienie Honorowe w konkursie Najlepsze
Dyplomy ASP 2016 w Gdańsku, 2015
Udział w projekcie "Trzy Czte Ry! Performance! Scena jako miejsce wynegocjowane", Galeria BWA Zielona Góra, 2015
Udział w VI Biennale Młodych w Orońsku, 2012
Performance na Międzynarodowym Festiwalu INTERAKCJE w Piotrkowie Trybunalskim, 2011

Bank Pekao Project Room
We współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Banku Pekao S.A. narodził się projekt wspierający młodą sztukę: Bank Pekao Project Room. Począwszy od kwietnia 2012 roku CSW prezentuje najciekawsze projekty przygotowane przez polskich twórców. Do tej pory odbyło się ok. 50 wystaw, m.in. takich artystów jak: Dorota Buczkowska, Kama Sokolnicka, Aleksandra Waliszewska, Piotr Grabowski, Przemek Matecki, Tymek Borowski, Michał Frydrych, Katarzyna Przezwańska, Jakub Woynarowski, Łukasz Surowiec czy Małgorzata Szymankiewicz.
Formuła tegorocznej odsłony programu Bank Pekao Project Room zakłada prezentację prac artystów najmłodszego pokolenia, dla których możliwość prezentacji własnej twórczości w Zamku Ujazdowskim jest szansą na w pełni profesjonalne zaprezentowanie swojego własnego potencjału artystycznego oraz wykonania ważnego kroku w kierunku zbudowania własnej kariery artystycznej. Wszystkie prezentacje są przygotowywane specjalnie do przestrzeni Project Room i mają charakter premierowy. Projekty są realizowane we współpracy z młodymi kuratorami. Wybrani do tegorocznej edycji programu Bank Pekao Project Room artyści i kuratorzy reprezentują zarówno różne ośrodki artystyczne w Polsce jaki i różne tendencje i koncepcje pojawiające się w obszarze sztuki aktualnej.

~~~
Partner projektu Project Room: Bank Pekao S.A.

Partnerzy medialni: Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane 24, NOTES.NA.6.TYGODNI
-------------------------------------------------
[English Version]

Bank Pekao Project Room

Małgorzata Michałowska
'30 days'

Exhibition opening: 12 January 2017 (Thursday) 7 p.m.
On view until 12 February 2017.
Special closing of the exhibition: 12 February at 7:00 p.m.
Małgorzata Michałowska. ‘30 dni' - finisaż
Free admission

Curator: Patrycja Ryłko
Coordination of the Bank Pekao Project Room 2017: Kamil Kuskowski
Coordination of the exhibition: Joanna Manecka

During the opening, a journalist and art critic Łukasz Musielak will talk with artist Małgorzata Michałowska about her artistic activity, and the current situation in the performance art.

Every day, Małgorzata Michałowska performs in the presence of a camera, and the video of the implemented activities are published on the project's website. The title, ‘Everyday Performance', refers both to the regularity of the project as well as to the context of the artist's background - actions and gestures inscribed in everyday life. The exhibition ‘30 days' - another channel distributing the artist's activities - like an online re-transmission, develops over time and remains incomplete. It presents the gradual accumulation of the performative ctivities, registered as a recording by Michałowska: a new video transcription arrives daily to the exhibition. And every day, the fragmented layout of the exhibition is expanded with new semantic content.

In her project, the artist creates not so much an autobiographical record of her surrounding reality, but more so utilizes this format to analyze the work of an artist-performer. Methodically, she strengthens her own daily experiences, trials and tribulations accompanying her in being a performer - in being an artist. Michałowska pays special attention to the process itself, during which the specific intentions and specific choices determine the legitimacy of the gesture, establishing it as a creative act. Thus, her auto-reflexive presence in the world, awareness of performative actions, and more or less staged situations are defined in terms of performative actions.
As a reference to the neo-avant-garde tradition of performance and the art of action, the artist redefines the symbolism of the reenacted activities and points to the widespread fetishization of used items, but also goes a step further. She is trying to undermine the narrative, to which the process of historizing performance is subjected, trying to somehow re-evaluate this history through demythologization of the figure and artist's technique.
Michałowska refers to the tradition of performance - updating this tradition. The act of recording her actions does not function as documentation, but as a video-performance - a symbiotic form of action, registration, and reception. A live performance is filtered through the lens of a camera, and then, through other channels of presentation: in the case of the artist's work, the performance is revealed as an image on a TV or computer screen. With these actions, the artist perfectly fits into the modern culture of the mediasphere, into the incessant fixation regarding the presence of our image in it. The consistent fabricating of reality is accompanied by a constant awareness of the performance's role-play/implementation. Michałowska systematically breaks into pieces the first components making up the experience of not only the performer, but also the viewer. She draws attention to the form of language, communicating the individual actions implemented by her. In her short video recordings, she subjects into questioning the divisions between performativity and theatricality, between art and everyday life. The artist works out daily reality and the reality of a performer functioning in their hermetic world in terms of complex construct, selecting specific roles, poses and gestures.

Bank Pekao Project Room
The formula for this year's Bank Pekao Project Room program is preoccupied with the presentation of works by artists of the youngest generation, for whom the chance to present their works at the Ujazdowski Castle is an opportunity to professionally present their own artistic po-tential as well as an important step towards building their own artistic career. All presentations are premiere works, being created specifically for Project Room. The projects are implemented in collaboration with young curators. The artists and curators chosen for this year's edition of the Bank Pekao Project Room represent both the various artistic centres throughout Poland as well as how various trends and ideas emerge in the field of contemporary art.

~~~
Partner of the Bank Pekao Project Room: Bank Pekao S.A.

Media partners: Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane 24, NOTES.NA.6.TYGODNI

Zamów profesjonalne zdjęcia!
Wnętrza i nieruchomości, portrety biznesowe, imprezy.

Małgorzata Michałowska. ‘30 dni'
12 stycznia 2017 (czwartek), źródło

 

Wybrane wydarzenia i imprezy w najbliższych dniach

 
 
INSPIRO - Ośrodek Terapeutyczno Rozwojowy
 

Zamów zdjęcia wnętrz - fotografuję domy i mieszkania na sprzedaż lub wynajem, biura, restauracje, sklepy, kliniki, hotele, salony kosmetyczne i inne lokale usługowe.

Zamów Wirtualny Spacer Google Street View - tworzę spacery wirtualne we wnętrzach. Zaprezentuj się profesjonalnie w wyszukiwarce i na mapie Google. Zdobądź więcej klientów!

Fotograf Wnętrz i Nieruchomości Warszawa
 
Nasze Propozycje
 
 
Inspiro - Ośrodek Terapeutyczno RozwojowyInspiro - Ośrodek Terapeutyczno RozwojowySpeak UpSpeak UpHola DesignHola Design
Jung & LeckerJung & LeckerInstytut OkaInstytut OkaAnimos.plAnimos.pl
 
 
 
 
Dodaj / Promuj Wydarzenie Dodaj Firmę / Miejsce / Usługę Zamów Reklamę do 120 tys. osób

Kalendarium wydarzeń i imprez w Warszawie na najbliższe dni:

Dziś Jutro 21 Sobota 22 Niedziela 23 Poniedziałek 24 Wtorek 25 Środa 26 Czwartek 27 Piątek 28 Sobota 29 Niedziela 30 Poniedziałek 31 Wtorek 1 Środa 2 Czwartek 3 Piątek 4 Sobota 5 Niedziela 6 Poniedziałek 7 Wtorek 8 Środa 9 Czwartek 10 Piątek 11 Sobota 12 Niedziela 13 Poniedziałek 14 Wtorek 15 Środa 16 Czwartek 17 Piątek 18 Sobota 19 Niedziela

Tematyczne kalendarium imprez i wydarzeń w Warszawie:

Koncerty Wystawy Targi Warsztaty Spacery Spotkania Autorskie Wykłady Konferencje

2017-01-19 Warszawa © Reporter.pl  •  Dodaj Wydarzenie  •  Dodaj Firmę  •  Reklama  •  Artykuły  •  Mapa Warszawy  •  Ulice  •  Cookies  •  RSS
Warszawski Serwis Informacyjny - imprezy i wydarzenia w Warszawie oraz katalog warszawskich firm, miejsc, sklepów i usług.